Registrace společnosti

Samotná registrace je zdarma a k ničemu Vás nezavazuje. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou.
Vaše údaje

Jméno napište kompletní, s diakritikou, tedy včetně háčků a čárek.

Příjmení napište kompletní, s diakritikou, tedy včetně háčků a čárek.

Na tento mail Vám následně doputuje potvrzení registrace.

Přihlašovací údaje

Pod tímto jménem se budete přihlašovat do systému (v přihlašovacím formuláři). Přihlašovací jméno musí mít minimálně 3 znaky, maximálne 50 znaků.

Toto jméno budete vyplňovat do formuláře při přihlášení

Zvolte takové heslo, které jen tak někdo neuhodne. Musí mít minimálně 6 znaků.

Fakturační údaje

Přesně stejné jako v obchodním rejstříku.

8 číslic bez mezer.

Nejsme plátci DPH

2 písmena a 8-10 číslic bez mezer (formát čísla u dobrovolných plátců daně se liší).

Pět čísel bez mezer, např. 11150

Adresa provozovny

Pět čísel bez mezer, např. 11150

Údaje o společnosti
Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE A VYHLEDÁVÁNÍ UCHAZEČŮ O PRÁCI NA PORTÁLU SPRAVNYKROK.CZ

Ani to číst nemusíte, když je teď všechno zdarma... Opravdu, ruku na to! Tyhle podmínky dávali kdysi dohromady právníci, když byly ještě naše služby placené - kvůli případnému vymáhání na neplatičích. Dneska je všechno zadarmo, takže se nemáte ani jak stát neplatičem. Ale jestli chcete, klidně si je přečtěte. :-)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 ATOBO, a.s., se sídlem Praha 6, Milady Horákové 108/109, PSČ 16000, IČ: 28169662, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze pod rg. B 12460 (dále jen „poskytovatel“) poskytuje na svém internetovém portálu spravnykrok.cz (dále jen „portál“)
1.1.1 třetím osobám, které se registrují jako uživatelé portálu (dále jen „registrovaný uživatel“),
a) zdarma inzertní prostor pro umístění nabídek práce,
b) bezplatný přístup k poskytovatelem anonymizované databázi strukturovaných životopisů registrovaných uchazečů o práci (dále jen „anonymní životopis/y“) ,
c) zdarma právo získat k vybranému anonymnímu životopisu přístup k jménu, příjmení a kontaktním údajům registrovaného uchazeče o práci (dále jen „údaje“) a
1.1.2 uchazečům o práci možnost
a) vstoupit prostřednictvím portálu s registrovanými uživateli v přímý kontakt bez nutnosti registrace zasláním svých kontaktních údajů registrovanému uživateli (inzerentovi) v odpověď na jeho inzerát
b) zveřejnit po předchozí registraci své životopisy na portálu; životopisy budou zveřejněny jako anonymní životopisy.
1.2 Poskytovatel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k provozování portálu a k poskytování služeb s tím spojených a dále že je majitelem domény spravnykrok.cz. Registrovaný uživatel prohlašuje, že je plně oprávněn zadat ke zveřejnění nabídku nebo nabídky práce, resp. požadovat přístup k vybranému anonymnímu životopisu údaje registrovaného uchazeče o práci a že jeho ekonomická situace je uspokojivá a tedy není ve stavu úpadku ani hrozícího úpadku (§3 zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění).
1.3 Registrovaný uživatel, pokud hodlá zadat ke zveřejnění nabídku nebo nabídky práce třetích osob, prohlašuje, že je agenturou práce ve smyslu ustanovení §14 odst. 3 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., v platném znění (dále jen „agentura“) a má všechna příslušná oprávnění k poskytování služeb agentury.
1.4 Registrovaný uživatel prohlašuje, že měl možnost se s principy fungování portálu dobře obeznámit, je s nimi plně srozuměn a nemá proti nim výhrad.
2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1 K tomu, aby třetí osoba mohla využívat služeb poskytovatele a stát se uživatelem portálu je nutná registrace na portálu dle bodu 1.1.1. Registrace se provádí zadáním registračních údajů, včetně uživatelského jména a hesla, které budou sloužit k identifikaci registrovaného uživatele, a na jejichž základě bude registrovanému uživateli umožněn přístup do neveřejných částí portálů dle jeho požadavků, zejména za účelem umožnění přístupu k anonymním životopisům registrovaných uchazečů o práci a k objednávání inzerce a zadávání požadavků na přístup k údajům registrovaných uchazečů o práci. Přístup k anonymním životopisům získává registrovaný uživatel automaticky okamžikem registrace.
2.2 Registrovaný uživatel provede objednávku inzerce na portálu formou zaslání elektronické objednávky poskytovateli vyplněním formuláře dostupném na portálu. Na základě jedné objednávky lze objednat zveřejnění vždy pouze jednoho inzerátu. Při formulaci objednávky je registrovaný uživatel povinen uvést alespoň takové údaje, které poskytovatel uvádí jako povinné. Správné a úplné vyplnění formuláře je podmínkou přijetí objednávky inzerce poskytovatelem. Bod 2.5 tím není dotčen.
2.3 Registrovaný uživatel provede objednávku přístupu k údajům registrovaného uchazeče o práci formou zadání požadavku na přístup k údajům u příslušného anonymního životopisu zveřejněného na portálu.
2.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku registrovaného uživatele učiněnou dle předchozích odstavců, pokud se registrovaný uživatel kdykoliv v minulosti ocitl v prodlení s úhradou ceny plnění poskytovatele nebo s plněním jakýchkoliv svých jiných finančních závazků vůči poskytovateli v souvislosti s provozem portálu.
2.5 Smlouva mezi registrovaným uživatelem a poskytovatelem o zveřejnění inzerce a/nebo o poskytnutí přístupu k údajům registrovaných uchazečů o práci (dále jen „Smlouva“) je uzavřena okamžikem přijetí objednávky registrovaného uživatele poskytovatelem, resp. odesláním zprávy registrovanému uživateli o přijetí jeho objednávky poskytovatelem v případě objednávky inzerce nebo zpřístupněním údajů registrovaného uchazeče o práci v případě objednávky přístupu k údajům registrovaného uchazeče o práci. Smlouva končí okamžikem, kdy uplyne doba stanovená registrovaným uživatelem ke zveřejnění inzerce, případně doba stanovená způsobem uvedeným v odstavci. 2.8 těchto podmínek, a dále uplynutím doby pro stažení údajů registrovaných uchazečů o práci prostřednictvím portálu.
2.6 Poskytovatel se zavazuje zveřejňovat na portálu na základě Smluv uzavřených s registrovaným uživatelem inzeráty registrovaného uživatele dle objednávek registrovaného uživatele s nabídkou práce pro registrovaného uživatele, resp. jeho klienty, je-li registrovaným uživatelem agentura, (dále jen „inzerát/y“) a/nebo umožnit přístup registrovanému uživateli k údajům registrovaného uchazeče o práci.
2.7 Poskytovatel provede ověření oprávněnosti k objednání neprodleně po přijetí první objednávky registrovaného uživatele. Poskytovatel není povinen zveřejnit na portálu zadaný inzerát a/nebo umožnit přístup k údajům registrovaného uchazeče o práci dříve, než mu na jeho telefonickou či e-mailovou žádost registrovaný uživatel potvrdí, že objednávka byla ze strany registrovaného uživatele zadána oprávněnou osobou. Další objednávky je již poskytovatel povinen plnit automaticky, neprodleně po jejich zadání osobou, jejíž oprávněnost byla ověřena, případně osobami, kterým oprávněná osoba zřídila uživatelský podúčet. Ustanovení článku 4.1 tím není dotčeno.
2.8 Každý inzerát registrovaného uživatele bude poskytovatelem zveřejněn po dobu stanovenou v jeho objednávce. Tuto dobu může registrovaný uživatel omezit mj. dosažením jím stanovené výše platby (cenového limitu), a to ve vztahu buď ke konkrétnímu inzerátu, nebo zvolené skupině inzerátů, (tzn., že příslušný inzerát, nebo skupina inzerátu budou zveřejněny na portálu do doby, dokud nebude dosažen určený cenový limit), případně stanovením denního cenového limitu u toho kterého inzerátu (tzn., že příslušný inzerát bude zveřejněn na portálu denně, dokud nebude dosažen určený cenový limit). Okamžikem dosažení stanoveného cenového limitu bude zveřejnění inzerátu, nebo skupiny inzerátů na portálu ukončeno. Registrovaný uživatel je oprávněn Smlouvu předčasně ukončit na základě žádosti o stažení kteréhokoliv na portálu zveřejněného inzerátu zaslané poskytovateli prostřednictvím portálu.
2.9 Poskytovatel je povinen zajistit, aby se každý zadaný a poskytovatelem přijatý inzerát zobrazil každému, kdo na portálu zadá taková kritéria výběru, jimž bude inzerát vyhovovat. V případě, že kritériím výběru vyhoví více inzerátů nebo nabídky více inzerentů, budou tyto řazeny podle míry relevance ke kritériím výběru.
2.10 Přístup k údajům registrovaných uchazečů o práci, tj. možnost si tyto údaje stáhnout, bude registrovanému uživateli umožněn po dobu dvou měsíců od okamžiku zaslání objednávky. Po uplynutí této doby, bez ohledu na skutečnost, zda registrovaný uživatel provedl stažení údajů registrovaných uchazeče o práci, je Smlouva poskytovatelem splněna.
2.11 Za poskytnuté plnění je registrovaný uživatel povinen platit poskytovateli cenu stanovenou takto:
2.11.1 0,- Kč za každé kliknutí na inzerát uveřejněný na portálu s výjimkou podvodných kliknutí (viz čl. 2.12), a
2.11.2 0,- Kč za každý kontakt ze strany uchazeče o práci prostřednictvím portálu, a
2.11.3 0,- Kč za uzavření každého jednotlivého smluvního vztahu mezi registrovaným uživatelem, příp. mezi jeho klientem na jedné straně a uchazečem o práci, který vstoupil v kontakt s registrovaným uživatelem příp. s jeho klientem na základě zhlédnutí inzerátu registrovaného uživatele, resp. jeho klienta , na straně druhé (dále jen „smlouva s uchazečem o práci“); smluvním vztahem se přitom rozumí jakýkoliv smluvní vztah, na základě kterého bude uchazeč o práci vykonávat práci nebo jinou úplatnou činnost pro registrovaného uživatele, resp. jeho klienta (tj. zejména pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, mandátní smlouva či jiná obchodní smlouva atp.)
2.11.4 0,- Kč za přístup k údajům autora (registrovaného uchazeče o práci) jednoho anonymního životopisu
2.12 Počty kliknutí na inzeráty a zpřístupňování údajů registrovaných uchazečů o práci registrovanému uživateli prostřednictvím portálu sleduje poskytovatel automatizovaně. Systém sledování zároveň identifikuje podvodná kliknutí na inzeráty jako ta, která jsou způsobena robotem nebo opakovaným klikáním. Dojde-li ke zjištění podvodných kliknutí až po vystavení faktury na platbu podle čl. 2.11 odst. 2.11.1, je poskytovatel povinen registrovanému uživateli bez zbytečného odkladu vystavit na příslušnou částku dobropis a vrátit ji registrovanému uživateli.
3 PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Nedojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany registrovaného uživatele, nebo ze strany poskytovatele z důvodů uvedených v článku 5.1 nebo nevyužije-li poskytovatel právo podle čl. 3.4, je oprávněn vystavit fakturu registrovanému uživateli na souhrnnou částku plateb podle čl. 2.11 odst. 2.11.1, 2.11.2 a 2.11.4 (po připočtení příslušné DPH) nejdříve okamžikem dosažení pásma obratu podle čl. 3.2 (dále jen „pásmo/pásma obratu“) stanoveného poskytovatelem. Okamžikem dosažení maximální hranice stanoveného pásma obratu a za předpokladu, že došlo k řádné a včasné úhradě předchozí fakturované částky, dochází k automatickému posunu registrovaného uživatele do bezprostředně následujícího vyššího pásma obratu a poskytovatel je oprávněn vystavit registrovanému uživateli příští fakturu nejdříve po dosažení hranice tohoto vyššího pásma obratu, nepůjde-li již o nejvyšší pásmo obratu.
3.2 Pásma obratu (bez DPH) jsou:
1. pásmo - 5 000,- Kč
2. pásmo - 10 000,- Kč
3. pásmo - 20 000,- Kč
4. pásmo - 40 000,- Kč
5. pásmo - 80 000,- Kč
6. pásmo - 160 000,- Kč
3.3 Poskytovatel je oprávněn přesunout registrovaného uživatele do jakéhokoliv nižšího pásma obratu, pouze pokud se registrovaný uživatel ocitl v prodlení s úhradou faktury poskytovatele, anebo pokud porušil některou ze svých povinností dle těchto smluvních podmínek. Požádá-li o přesunutí do nižšího pásma obratu registrovaný uživatel, je poskytovatel tak povinen učinit vždy.
3.4 Souhrnnou částku plateb podle čl. 2.11 odst. 2.11.1, 2.11.2 a 2.11.4 je poskytovatel oprávněn vyfakturovat registrovanému uživateli i tehdy, nebude-li registrovaným uživatelem stanoveného pásma obratu dosaženo nejdéle do 30 dní ode dne přijetí objednávky inzerce, resp. zpřístupnění údajů registrovaných uchazečů o práci, nebo pokud registrovaný uživatel neprovede po dobu jednoho měsíce na portálu žádný úkon zpoplatněný dle bodu 2.11.
3.5 Platbu podle čl. 2.11 odst. 2.11.3 je poskytovatel oprávněn vyfakturovat registrovanému uživateli, jakmile se o splnění podmínek pro nárok na tuto platbu dozví.
3.6 Faktury jsou poskytovatelem vystavovány výhradně v elektronické podobě a jsou splatné do 14 dní od jejich zpřístupnění registrovaným uživatelům, nestanoví-li poskytovatel v konkrétní faktuře lhůtu delší. Nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury, je poskytovatel povinen ji i s podrobným rozpisem fakturovaných plateb zpřístupnit registrovanému uživateli přes portál.
3.7 V případě prodlení se zaplacením faktury zašle poskytovatel registrovanému uživateli e-mailem upozornění na prodlení. Nebude-li dlužná platba uhrazena ani do pěti pracovních dnů od odeslání tohoto upozornění, má poskytovatel právo jednak zablokovat přístup na inzeráty registrovaného uživatele, resp. znepřístupnit mu údaje registrovaných uchazečů o práci a jednak je registrovaný uživatel povinen zaplatit poskytovateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení se zaplacením.
4 ODPOVĚDNOST, ŠKODA
4.1 Za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu inzerátu odpovídá výlučně registrovaný uživatel. Registrovaný uživatel, není-li agenturou, není oprávněn zadávat inzeráty s pracovními nabídkami ve prospěch třetí osoby. Registrovaný uživatel dále nesmí zadávat ke zveřejnění inzeráty s nepravdivým obsahem, s klamavým obsahem, diskriminační povahy, s obsahem netýkajícím se alespoň nepřímo nabízené práce a s obsahem, který by byl obecně považován za neslušný, nemravný, urážející nebo jinak hrubě nepatřičný. Registrovaný uživatel rovněž nesmí v inzerátu vyžadovat od uchazečů o práci žádné peněžité plnění či informace, které nesouvisejí s nabízenou prací nebo jdou nad rámec informací potřebných pro posouzení vhodnosti uchazeče o práci na nabízenou pozici. Inzerát, o jehož obsahu, z pohledu předchozí části tohoto odstavce, bude mít poskytovatel pochybnosti, je oprávněn nezveřejnit resp. již zveřejněný inzerát znepřístupnit; o tom je povinen registrovaného uživatele prostřednictvím portálu neprodleně vyrozumět.
4.2 Pokud na základě zveřejnění inzerátu vznikne poskytovateli škoda, registrovaný uživatel je povinen poskytovatele na jeho první výzvu neprodleně a v plné výši odškodnit.
4.3 Vzhledem k tomu, že mohou nastat okolnosti, kdy z důvodu neplnění závazků na straně poskytovatele vznikne registrovanému uživateli nárok na náhradu škody ze strany poskytovatele, je registrovaný uživatel srozuměn a plně souhlasí s tím, že v takovém případě poskytovatel bude odpovídat pouze za škodu jím způsobenou v rámci Smlouvy a tato škoda v souhrnu nepřevýší částku za skutečnou škodu, kterou registrovaný uživatel utrpěl jako okamžitý a přímý důsledek takového neplnění, přičemž tato skutečná škoda je limitována částkou odpovídající ceně za plnění dle článku 2.11 odst. 2.11.3. S přihlédnutím k ust. § 379 obchodního zákoníku konstatují obě smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout, nepřekročí částku uvedenou v předchozí větě.
4.4 Maximální možná škoda, která by mohla registrovanému uživateli podle jeho odhadu vzniknout v případě dlouhodobého a hrubého porušování smluvních povinností poskytovatelem, je ekvivalentní částce podle čl. 2.11 odst. 2.11.3.
5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy a ukončit poskytování služeb registrovanému uživateli, pokud:
a) bude registrovaný uživatel v prodlení s placením poskytovatelem řádně vyfakturované částky po dobu delší než 14 dnů nebo opakovaně
b) registrovaný uživatel poruší některou z povinností/zákazů podle čl. 4.1. nebo 6.2 – 6.5 těchto podmínek
c) byly učiněny kroky k zahájení insolvenčního řízení vůči registrovanému uživateli ve smyslu zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), pokud na registrovaného uživatele byl nebo registrovaný uživatel sám na sebe podal insolvenční návrh ve smyslu insolvenčního zákona, v případě že registrovaný uživatel je v úpadku nebo mu hrozí úpadek, v případě, že insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku registrovaného uživatele
d) Registrovaný uživatel závažně nebo opakovaně porušil povinnost pro něj z těchto podmínek a/nebo Smlouvy vyplývající.
5.2 Registrovaný uživatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud poskytovatel jakkoli zasáhne do obsahu inzerátů nebo se inzerát po zadání odpovídajících kritérií výběru nezobrazí, a poskytovatel bez zbytečného odkladu po upozornění od registrovaného uživatele nezjedná nápravu. Registrovaný uživatel má dále právo od této smlouvy odstoupit, pokud z důvodů jiných než vyšší moci nebude portál plně funkční po dobu delší než 3 dny nebo bude mít opakovaně předem neohlášené kratší výpadky přesahující minimálně 180 minut.
6 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1 Poskytovatel prohlašuje, že údaje registrovaných uchazečů o práci získané od registrovaných uchazečů o práci za účelem jejich zpřístupnění registrovaným uživatelům jsou osobní údaje registrovaných uchazečů o práci, kteří udělili poskytovateli souhlas se zpracováním jimi sdělených osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 2. zákona č. 100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6.2 Registrovaný uživatel se zavazuje zpracovávat údaje registrovaných uchazečů o práci, které mu byly zpřístupněny poskytovatelem výlučně pro rozhodnutí o uzavření smlouvy s registrovaným uchazečem o práci, a to max. po dobu 6 měsíců.
6.3 Registrovaný uživatel se zavazuje uchovávat veškeré údaje registrovaných uchazečů o práci na chráněných místech a z hlediska techniky zabezpečené tak, že je zaručeno, že nedojde k jakémukoliv přístupu neoprávněné třetí osoby nebo k jinému neoprávněnému zásahu.
6.4 Registrovaný uživatel nesmí údaje registrovaných uchazečů o práci užívat k jinému účelu, předávat/zpřístupňovat dalším subjektům ani slučovat s jinými osobními údaji.
6.5 Po ukončení zpracování údajů registrovaného uchazeče o práci je registrovaný uživatel povinen údaje registrovaného uchazeče o práci zlikvidovat.
7 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou závazné a upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a registrovaným uživatelem inzerce na portálu www.spravnykrok.cz, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Na žádost kterékoli ze stran si strany navzájem bez zbytečného odkladu vystaví písemné potvrzení o existenci a obsahu Smlouvy.
7.2 Registrací na portálu vyjadřuje registrovaný uživatel svůj souhlas s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a přistupuje k nim.
7.3 Služby poskytovatele na portálu jsou v době do 30.9.2008 poskytovány všem registrovaným uživatelům zdarma. Počínaje 1.10.2008 jsou služby zpoplatněny za podmínek uvedených v bodě 2.11. těchto smluvních podmínek
7.4 Právní vztahy těmito podmínkami zvlášť neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.
7.5 Poskytovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat. Změny či úpravy smluvních podmínek budou registrovanému uživateli sděleny vhodným způsobem, v každém případě však musí být aktuální úplné znění smluvních podmínek k dispozici na portálu. Registrovaný uživatel může vyjádřit svůj nesouhlas se změnou smluvních podmínek písemným sdělením zaslaným poskytovateli do 14 dnů od uveřejnění jejich změny, tj. od doby, kdy se mohl se změnou seznámit. Nestane-li se tak nabývají změny účinnosti ke dni v nich uvedeném, pokud registrovaný uživatel (a) učiní po obdržení informace o změnách smluvních podmínek jakýkoli právní úkon adresovaný poskytovateli, (b) pokračuje v přijímání služeb poskytovatele tak, že z okolností dané situace je zřejmé, že si i nadále přeje ve smluvním vztahu s poskytovatelem pokračovat. Vyjádří-li registrovaný uživatel v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou smluvních podmínek a nedojde-li k jiné dohodě, je registrovaný uživatel oprávněn v tomto případě od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je současně oprávněn veškeré formuláře dostupné na portálu kdykoliv změnit či nahradit novým zněním.
7.6 Veškerá komunikace stran, se uskutečňuje elektronicky prostřednictvím portálu nebo e-mailem, a to z adresy resp. na adresu registrovaného uživatele posledně známou do případného oznámení změny a support@spravnykrok.cz pro poskytovatele. Bez ohledu na skutečného odesílatele e-mailové zprávy se má bez dalšího za to, že zpráva odeslaná z některého z uvedených nebo řádně oznámených nových e-mailových účtů je relevantním úkonem příslušné smluvní strany. E-mailová zpráva se považuje za doručenou následující pracovní den po datu odeslání. Nemožnost doručení e-mailové zprávy z jedné z výše uvedených resp. nově oznámených adres na druhou jde k tíži adresáta.
7.7 Jakékoliv ujednání těchto podmínek o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené strany požadovat v plné výši náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, pro kterou byla pokuta sjednána. Ustanovení bodu 4.3 tím není dotčeno.
7.8 Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení ad hoc jediným rozhodcem jmenovaným poskytovatelem dle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění (o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů). V případě nároku registrovaného uživatele, uplatní nejprve registrovaný uživatel svůj nárok písemně u poskytovatele. V případě, že poskytovatel nárok neuzná, je povinen do 14 dnů jmenovat rozhodce a v téže lhůtě písemně oznámit registrovanému uživateli osobu rozhodce pro účely podání žaloby. Rozhodčí řízení se může konat bez ústního jednání na základě písemných důkazů a je neveřejné. Nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů od doručení návrhu, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany uvedenou ve Smlouvě, nesdělí-li tato strana adresu jinou. V případě, že žalovaná strana tuto povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na adrese zdržovala. V ostatním se uplatní zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a podpůrně zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Tato rozhodčí doložka nabývá účinnosti dnem, kdy bude jmenovanému rozhodci doručena žaloba jedné smluvní strany proti druhé smluvní straně.
7.9 Strany jsou povinny se neprodleně informovat o změnách jakýchkoli skutečností, které mohou mít vliv na poskytování plnění dle těchto smluvních podmínek.
Tisknout podmínky
Souhlasím se smluvními podmínkami