Vedoucí odboru místního hospodářství měú jílové

Plat: 18 810 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Teplická 180, Jílové, Ústecký

Společnost Město Jílové hledá vhodného kandidáta na pozici Odborní pracovníci organizace a řízení.

Popis pracovní pozice

Místo výkonu práce: Teplická 180, 407 01, Jílové ( u Děčína)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. 312/2002 Sb:
- státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- znalost jednacího jazyka
- bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
- splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další před-poklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (§6 odst. 2 písm. d) zák. č. 312/2002 Sb. ):
- min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
- min 3 roky praxe v oboru (souvisejícím s výše uvedenou náplní práce) - zejm. komunální služby, stavebnictví, vodohos-podářství, odpadové hospodářství, doprava a logistika, inženýring staveb, správa a údržba majetku, apod.
- základní orientace v níže uvedených právních předpisech:
zák. 128/2000 Sb., o obcích; zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-cích; zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; zák. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví; dále: občanský zákoník, základní právní předpisy upravující ochranu jed-notlivých složek životního prostředí, základní právní předpisy vztahující se k problematice BOZP a PO
- výborné organizační a komunikační schopnosti
- znalost práce s PC
- řidičské oprávnění skupiny B
- psychická odolnost, časová flexibilita
- schopnost koncepčně a analyticky myslet
- zkušenost s řízením pracovních kolektivů
Výhodou:
- vzdělání stavebně technického směru
- místní znalost
- znalost AJ, NJ

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
-datum a podpis uchazeče
Do přihlášky uveďte prosím též Vaší e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

K přihlášce doloží uchazeč tyto doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správ-ních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-nost vydaný domovským státem
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR o splňování předpokladů podle ustanovení § 2 odst. 1 písm a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení o splnění předpokladu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (§ 4 zákona č. 451/1991 Sb.)

Platové podmínky:
- se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy
- pracovní pozice je zařazena do 10. platové třídy (v závislosti na dosaženém vzdělání a zařazení vykonávané práce dle nař. vlády č. 222/2010 Sb.)

Lhůta pro podání přihlášky: do pondělí 3. 9. 2018 - do 17.00 hodin

Další informace: Ing. Radka Tomanová

Kontakt

Město JílovéKontaktní osoba:
Ing. Radka Tomanová, tajemnice   +420 775 878 087,412 557 724

Kontaktovat zaměstnavatele

Informace k ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytnete vyplněné osobní údaje Inzerentovi (zadavateli pracovní pozice) Město Jílové (IČO 00261408), který může tyto údaje dále spravovat a zpracovávat. V případě, že je Inzerentem personální nebo pracovní agentura, mohou být tyto údaje poskytnuty i dalším subjektům za účelem zprostředkování zaměstnání.
Provozovatel spravnykrok.cz (INET-SERVIS.CZ, s.r.o, IČO: 27523209) data odeslaná prostřednictvím tohoto formuláře nespravuje ani nezpracovává. Obsah formuláře pouze v reálném čase odešle Inzerentovi. Více…

Inzerent se při registraci na upcr.cz zavázal k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Proces registrace nicméně probíhá elektronickou cestou a plně automatizovaně. Není v technických možnostech Provozovatele ověřit totožnost inzerenta. Neručíme proto za aktuálnost ani správnost údajů zveřejněných u pracovní nabídky ani za správnost kontaktních údajů. Provozovatel není schopen ovlivnit způsob řešení ochrany osobních údajů na straně Inzerenta. Uchazeč o zaměstnání tak při odeslání odpovědi svoje osobní údaje svěřuje Inzerentovi na vlastní riziko.