Referent/ka stavebního úřadu, silničního správního řádu, životního prostředí Břidličná

Plat: 18 810 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Nábřežní 452, Břidličná, Moravskoslezský

Společnost Město Břidličná hledá vhodného kandidáta na pozici Ostatní úředníci jinde neuvedení.

Popis pracovní pozice

místo výkonu práce : Břidličná, Nábřežní 452
Požadavky:
Orientace v právních předpisech: zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, zákon č. 564/2006 Sb. - správní řád, zákon č. 128/2000 Sb. - zákon o obcích, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích.
Řidičský průkaz skupiny B.

Výkon státní správy na úseku stavebního úřadu, zpracování rozhodnutí a opatření dle stavebního zákona, zpracování podkladů pro veřejné zakázky a dotace. Vedení agendy na úseku ochrany přírody a krajiny, ovzduší. Výkon silničního správního úřadu - místní komunikace.

Písemná přihláška zájemce dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto
náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a s uvedením odborných znalostí
a dovedností týkajících se požadavků tohoto výběrového řízení,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce uveďte kontaktní údaje - telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Městského úřadu Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná nebo
poštou s datem odeslání nejpozději do 22. 11. 2018.
Lhůta pro podání přihlášky: 22. listopadu 2018 do 14:00 hodin.
Případné dotazy zodpoví Ing. Jana Paštěková, tajemnice Městského úřadu Břidličná,
telefon: 554 773 543, 733 602 140.
Z : 12.10.2018

Kontakt

Město BřidličnáKontaktní osoba:
Ing. Jana Paštěková   +420 554 773 543,733 602 140