Vedoucí odboru nemovitostí a investic Bílina

Inzerát z úřadu práce
Plat: 20 450 Kč/měsíc
Lokalita pracoviště: Břežánská 50, Bílina, Ústecký

Společnost Město Bílina hledá vhodného kandidáta na pozici Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí.

Popis pracovní pozice

Požadavky:
dosažené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu stavebního směru nebo příbuzného oboru
organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
zkušenosti s vedením lidí
praxe nejméně 3 roky v oblasti přípravy a realizace staveb
znalost práce na PC (MS Office)
flexibilita, zodpovědnost, schopnost samostatného rozhodování
řidičský průkaz skupiny B
trestní bezúhonnost
dobrý zdravotní stav - práce v terénu
praxe ve veřejné správě - výhodou

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat (přiložit jako samostatný doklad):
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
telefonické spojení
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:
profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech)
originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno), ne starší tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
negativní lustrační osvědčení vydané MV podle § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění - netýká se osob narozených po 1. 12. 1971
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění - netýká se osob
narozených po 1. 12. 1971
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději do 31.12.2018 do 13:00 hod.
Způsob podání přihlášky: v obálce označené "VŘ- vedoucí ONI - neotevírat" doručit osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle domluvy stran
Informace: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina, tel. 417 810 810, mob. č. 602 112 323 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Kontakt

Město BílinaKontaktní osoba:
Ing. Ladislav Kvěch, Tajemník   +420 417 810 810,602 112 323